ILMATORJUNTAYHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

Etelä-Suomen lääninhallitus on hyväksynyt Yhdistyslain 4 § edellyttämän ampumaluvan Ilmatorjuntayhdistys ry:lle 8.12.2009

Säännöt on hyväksytty Patentti- ja Rekisterihallituksen päätöksellä 7.1.2010

 

ILMATORJUNTAYHDISTYS RY:N SÄÄNNÖT 2009

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Ilmatorjuntayhdistys ry, kotipaikka on Helsinki ja yhdistys toimii koko valtakunnan alueella.

2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on olla kaikkien ilmatorjuntakoulutettujen sotilaiden aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä. Yhdistys kokoaa jäsenensä yhtenäiseksi, oikean aselajihengen innoittamaksi jäsenkunnaksi valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa varten.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville eikä sen toiminta saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa:

  • ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä toimintaa henkisesti ja aineellisesti

  • harjoittamalla tiedotus-, koulutus- ja julkaisutoimintaa

  • ylläpitämällä aselajin sotilasperinteitä sekä tukemalla sotilasperinnetoimintaa, perinteen keräämistä ja tallentamista

  • järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä aselajitaitoja ylläpitävää ja kehittävää toimintaa

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia asianmukaisella luvalla sekä toimeenpanna muita toimintaansa tukevia juhla- yms. tilaisuuksia.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.


3 § JÄSENET

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö sekä säätiö.

Yhdistyksen jäsenet ovat varsinaisia jäseniä, kannattajajäseniä tai kunniajäseniä. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksessa.

Yhdistyksen varsinaiset ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus. Kunniajäsenet hyväksyy yhdistyksen kokous.

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi päästä ilmatorjunta-aselajissa palveleva tai palvellut taikka muuta ilmatorjuntakoulutusta saanut henkilö.

Varsinaiset jäsenet suorittavat jäsenmaksun, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Varsinaisten jäsenten jäsenmaksu peritään vuosimaksuina tai kertamaksuna, jonka suuruuden vuosikokous määrää. Suoritettuaan kertamaksun varsinainen jäsen ei ole enää maksuvelvollinen.

Varsinainen jäsen voidaan hallituksen päätöksellä vapauttaa jäsenmaksusta määräajaksi tai kokonaan. Vapauttamisen perusteena voi olla siirtyminen eläkkeelle tai vakituisesti ulkomaille, opiskelu, työttömyys, sairaus tai sellainen syy, minkä johdosta henkilön jäsenmaksukyky on oleellisesti alentunut.

Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö ja säätiö, joka suorittaa vuosikokouksen määräämän vuosittaisen kannattajajäsenmaksun.

Yhdistyksen vuosikokous voi hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseniksi henkilöitä, jotka ovat toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella pitkäaikaisesti ja huomattavassa määrin myötävaikuttaneet yhdistyksen tarkoitusperien toteutumiseen. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan.

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan, toiminut yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti tai käyttäytynyt sotilaan arvolle sopimattomalla tavalla tai menettänyt sotilasarvonsa, hallitus voi erottaa yhdistyksestä kokonaan tai määräajaksi.

Saavutetut jäsenedut säilyvät mukaan lukien kunniajäsenyydet.


4 § YHDISTYKSEN TOIMIELIMET

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja valtuuskunta sekä hallitus.

5 § YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä maaliskuun loppuun mennessä ja hallituksen määräämässä paikassa Suomen valtakunnan alueella.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta. Äänestäminen nimetylle henkilölle annetulla valtakirjalla on sallittua. Valtakirjat on esitettävä tarkastettavaksi ennen kokouksen alkua. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.


6 § YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta julkaisemalla kutsu vuosikokouksen päättämässä lehdessä tai lähettämällä kutsu kirjallisesti kullekin jäsenelle.

7 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuosikertomus, tilinpäätös sekä tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

7. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

8. Määrätään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut hallituksen jäsenet

9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

10. Päätetään yhdistyksen kokouksen koollekutsumistavasta

11. Määrätään valtuuskunnan jäsenten lukumäärä ja valitaan sen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä valtuuskunnan muut jäsenet

12. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen tai osasto haluaa saada asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on siitä ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että hallitus ehtii valmistella asian esille ottamisen.

8 § VALTUUSKUNTA JA SEN TEHTÄVÄT

Valtuuskuntaan kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viidestätoista kahteenkymmeneenviiteen muuta jäsentä. Valtuuskunta on pyrittävä muodostamaan niin, että siihen kuuluu edustajia eri ikäryhmistä ja valtakunnan eri seuduilta sekä vakinaisessa palveluksessa että reservissä yhdistyksen jäseniä.

Valtuuskunnan jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika.

Valtuuskunta toimii yhdistyksen hallituksen neuvoa antavana elimenä tukien sen toimintaa yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamisessa.

Valtuuskunta on kutsuttava kokoon vähintään kerran toimintavuoden aikana. Valtuuskunnan kutsuu kokoon joko sen puheenjohtaja tai yhdistyksen hallitus vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta jäsenten tietoon saatetulla kirjeellä. Se on kutsuttava kokoon myös aina, kun vähintään 1/3 valtuuskunnan jäsenistä sitä kirjallisesti valtuuskunnan puheenjohtajalta tai hallitukselta pyytää esittämiensä asioiden käsittelyä varten.


9 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viidestä kahdeksaan muuta jäsentä.

Hallituksen jäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Seuraavaksi toimintakaudeksi ei voida valita kahta yhtäjaksoisesti hallituksessa kauimmin ollutta. Mikäli näitä on useampia, ratkaistaan eroamisjärjestys arvalla.

Hallitus valitsee sihteerin, järjestösihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarvittavat toimihenkilöt ja toimielimet.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai, kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

Valtuuskunnan puheenjohtajalla on oikeus osallistua hallituksen kokouksiin ilman äänioikeutta.

10 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä sihteerin, rahastonhoitajan tai hallituksen määräämän muun henkilön kanssa.

11 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

12 § OSASTOT

Yhdistyksen jäsenet voivat alueittain, paikkakunnittain, joukko-osastoittain tai muutoin muodostaa erikseen osastoja, jotka toimivat yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja jotka ovat yhdyssiteenä jäsenten kesken. Hallitus päättää yhdistyksen osastorakenteesta.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään sen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

 

MUITA SÄÄNTÖJÄ

"MUURILAN MUKI" -KILPAILUN SÄÄNNÖT

1 § Ilmatorjuntayhdistys ry:n "Muurilan muki"-kilpailu järjestetään kerran vuodessa. Kilpailun järjestämispaikka ja -aika voivat vaihdella järjestäjän päätöksen mukaan.

2 § Kilpailun järjestämisestä vastaa kukin osasto vuorollaan yhdistyksen hallituksen laatiman vuoroluettelon mukaisesti.

3 § Kilpailu on yhdistyksen jäsenille ja muille ilmatorjuntahenkisille tarkoitettu herrasmieskilpailu, joka käydään yksilökilpailuna.

4 § Kilpailuun kuuluu kymmenen (10) tehtävää, joilla mitataan kilpailijoiden teoriatietoja ja käytännön taitoja. Niistä vähintään viiden tulee liittyä ilmatorjunta-aselajiin. Vähintään yhden tehtävän tulee olla kivääri- ja/tai pistooliammunta ruuti- ja/tai ilma-aseella tai vastaavalla simulaattoriaseella. Kahden tehtävän tulee liittyä johonkin kokonaismaanpuolustuksen osa-alueeseen, joita ovat: sotilaallinen maanpuolustus, taloudellinen maanpuolustus, väestönsuojelu, sosiaali- ja terveydenhuolto, sähköinen viestintä, ylei­sen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpito sekä maanpuolustustiedotus. Kahden tehtävän aiheet järjestäjä voi valita vapaasti. Kukin osatehtävä pisteytetään asteikolla 0-10, joten pienin mahdollinen kokonaispistemäärä on 0 ja suurin 100. Pisteet annetaan kokonaislukuina.

5 § Kilpailun palkintona on luutnantti Alfred Patovuoren 27.11.1954 lahjoittama "Muurilan muki". Se on ikuisesti kiertävä.

6 § Kilpailun voittaja saa "Muurilan mukin" haltuunsa seuraavan vuoden kilpailuun asti. Hän on velvollinen kaiverruttamaan mukiin nimensä, vuosiluvun sekä voittopistemäärän ennen seuraavaa kilpailua ja toimittamaan mukin seuraavan kilpailun palkintojenjakotilaisuuteen.

7 § Kilpailun järjestäjä on velvollinen toimittamaan jutun kilpailusta tuloksineen Ilmatorjunta -lehteen.

Alkuperäiset säännöt on hyväksytty hallituksen kokouksessa 10.3.1986.

Yllä oleva sääntöjen muutos on hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.6.2008. 

"OULUN LAUTANEN"-KILPAILUN SÄÄNNÖT

1 § "Oulun lautanen" on Oulun osaston Ilmatorjuntayhdistys ry:lle 24.9.1988 lahjoittama ikuisesti kiertävä kiertopalkinto.

2 § Oulun lautasesta kilpailevat vuosittain yhdistyksen osastot ja muut tahot kolmihenkisin joukkuein "Muurilan muki"-kilpailussa.

3 § Henkilökohtaisessa kilpailussa noudatetaan "Muurilan muki"-kilpailun sääntöjä.

4 § Oulun lautasen saa haltuunsa seuraavaan kilpailuun asti se joukkue, jonka kolmen parhaan jäsenen "Muurilan muki"-kilpailussa saavuttama yhteenlaskettu pistemäärä on suurin.

5 § Voittaja on velvollinen kaiverruttamaan lautaseen joukkueen nimen, vuosiluvun ja voittopistemäärän ennen seuraavaa kilpailua ja toimittamaan lautasen seuraavan kilpailun palkintojenjakotilaisuuteen.

6 § Vain yhdistyksen hallitus on oikeutettu muuttamaan näitä sääntöjä.

Alkuperäiset säännöt on hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.4.1986.
Yllä oleva sääntöjen muutos on hyväksytty hallituksen kokouksessa 14.6.2008.