Tavoite

Ilmatorjuntayhdistys on ilmatorjunta-aselajissa palvelleiden ja ilmatorjunnasta kiinnostuneiden aktiivinen, kehittyvä, nykyaikainen, jäsenistään huolehtiva ja jäsenmääräänsä kasvattava maanpuolustusjärjestö.

Toiminta

Yhdistyksen toiminnan pääpaino on aselajitietämyksen, tietojen ja taitojen ylläpito ja kehittäminen. Toiminnan muotoja ovat laadukas julkaisutoiminta ja yhteistyö puolustusvoimien kanssa. Toiminnassaan yhdistys vaalii aselajin perinteitä. Yhdistys julkaisee Ilmatorjuntalehteä, joka ilmestyy 4 kertaa vuodessa. Ilmatorjuntalehti on aselajijulkaisu, joka pitää sisällään teema-artikkeleita, haastatteluja, keskustelupuheenvuoroja, tapahtumaraportteja ja kirja-arvioita sekä tietoa yhdistyksen ja sen osastojen toiminnasta. Yhdistys järjestää erilaista ilmatorjuntaan liittyvää sotilaskoulutusta yhteistoiminnassa Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa. Yhdistys pyrkii yhteistoimintaan lähialueiden maiden veljesjärjestöjen kanssa. Yhdistys järjestää myös seminaareja sekä retkiä erilaisiin sotahistoriallisiin kohteisiin kotimaassa ja ulkomailla. Yhdistys järjestää ja ottaa osaa aselajin juhlatilaisuuksiin sekä ylläpitää ilmatorjunnan muistomerkkejä eri puolilla Suomea. Jäsenistöä ja yhteistoimintaosapuolia muistetaan palkitsemisin. Yhdistys kehittää toimintaansa aktiivisesti ottaen kaikki yhdistyksen henkilöryhmät huomioon.

Organisaatio

Yhdistyksen organisaatio muodostuu valtuuskunnasta, hallituksesta sekä alueellisesti toimivista osastoista. Valtuuskuntaan kuuluvat vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viidestätoista kahteenkymmeneenviiteen muuta jäsentä. Valtuuskunta pyritään muodostamaan niin, että siihen kuuluu edustajia eri ikäryhmistä ja valtakunnan eri seuduilta sekä vakinaisessa palveluksessa että reservissä olevia yhdistyksen jäseniä. Valtuuskunnan tehtävä on ohjata yhdistyksen hallituksen toimintaa sekä antaa yhdistyksen suuntaviivat. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä viidestä kahdeksaan muuta jäsentä. Yhdistyksen jäsenet voivat alueittain, paikkakunnittain, joukko-osastoittain tai muutoin muodostaa erikseen osastoja, jotka toimivat yhdistyksen tavoitteiden toteuttamiseksi, ja jotka ovat yhdyssiteenä jäsenten kesken. Osastoja toimii eri puolilla Suomea: Helsingissä, Hämeessä, Pirkanmaalla, Päijät-Hämeessä, Kymenlaaksossa, Keski-Suomessa, Turussa, Oulussa ja Rovaniemellä.